Manhattan Bridge At Dusk

Manhattan Bridge At Dusk

Stephanie Izzo